title_om.gif

arrow.gifFöretaget arrow.gifLedningheadline_foretaget.gif

AB Tändkulan i Borlänge bedriver sedan 1992 fristående verksamhet inom processautomation och industriell IT. Vi är idag 28 medarbetare varav 3 st är företagets enda ägare. Verksamheten bedrivs sedan 1996 i egen fastighet.

Vi erbjuder allt från timbaserade tjänster till helhetsåtaganden i såväl stora ny- och ombyggnader som mindre modifieringar och kompletteringar.

Kunderna finns över hela landet och i branscher som energi & miljö, livsmedel, järn & stål, papper, gruvindustri, verkstadsindustri och träindustri.

Vi använder oss av öppna lösningar, vilket är kostnadseffektivt och ger kunden bättre tillgång till service, reservdelar och därmed en god totalekonomi. Genom länkning av styrsystem och dataadministration skapar vi en hög tillgänglighet till information och möjligheter till anpassad information, automatisk och snabbare rapportering, bättre underhållsplanering och kortare ledtider.

AB Tändkulan har stor erfarenhet från projekt där vi har haft helhetsåtaganden gällande automation, styr & regler, el och instrument entreprenader. Där vi tillsammans med underleverantörer har levererat allt ifrån transformatorer, ställverk, frekvensomriktare, strömriktare, motorer, aumadon, fältinstrument, styrsystem, datorer, apparatskåp, kanalisation, kablage, datanät, fiberförläggning mm.

I våra och underleverantörernas åtaganden har ingått projektledning, konstruktion, programmering, verkstadsmontage, platsmontage, installation och driftsättning av leveranserna.

AB Tändkulan har lång erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande industriella styr-, regler- och operatörsystem. Bland några kan följande nämnas Siemens S5/S7, PCS7, T3000, WinCC, ABB 800xA, ABB Advant, SattCon, SattLine, SattGraph, DeltaV, Melsec, Citect, InTouch och Fix/iFix. För de flesta av dessa har vi Systemhus eller Auktoriserad integratörs status.

Vi har även stor erfarenhet av säkerhets-, plc- och system typ Siemens S7,  ABB 800xA, ABB Pluto och HIMA.

AB Tändkulan är ”ABB Authorized Value Provider” , ”Siemens Solution Partner” och ”Schneider Electric SI Alliance Partner”.

Affärsidé

AB Tändkulan levererar kundanpassade lösningar bestående av hårdvara, mjukvara och kundanpassad utbildning. Lösningarna är öppna, kostnadseffektiva, uppbyggda med hjälp av standardkomponenter och därmed underhållsvänliga.

Vi tillgodoser kundernas behov vad det gäller effektiv informationsöverföring, ökad kvalitet, ökad effektivitet och lättillgängligt underhåll. Vår verksamhet skall kännetecknas av hög teknisk kompetens, kvalitet och flexibilitet. Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktigt och ömsesidigt förtroende.

Mål

AB Tändkulans övergripande mål med verksamheten är att ge avkastning på arbetsinsatserna och satsat kapital. Lönsamheten skall säkra sysselsättningen och medge framtida expansion. Målet är att vara det självklara alternativet för kunderna i Mellansverige.

Strategi

AB Tändkulan skall uppfattas som ett företag med hög teknisk kompetens och flexibla lösningar. Företaget är fabrikats oberoende och kan därmed leverera det bästa materialet enligt kundernas önskemål om pris och kvalitet i varje enskilt projekt. För att uppnå vårt mål är det av stor vikt att samtliga anställda känner delaktighet, arbetsglädje och ansvar.

Kvalitetspolicy

AB Tändkulans verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som professionell leverantör inom industriell processautomation och data. Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Alla medarbetare inom företaget ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.

Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget och dess produkter och arbetsformer.

Vi skall utveckla det egna kvalitetsarbetet och därmed kvalitetsledningssystemet genom ständiga förbättringar

Miljöpolicy

AB Tändkulan skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

AB Tändkulan skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Arbetsmiljöpolicy

Tändkulan har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende skall förebyggas. En strävan är att alla arbetsuppgifter skall leda till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Tändkulan har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men varje anställd har också ett ansvar att verka för en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat.

Tändkulan ser positivt på möjligheten att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Vi är därför positiva till individuella önskemål om arbetstidens förläggning för småbarnsföräldrar.
Förläggningen av arbetstiden är en viktig del i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.

För förebyggande hälsovård och rehabilitering har Tändkulan tecknat avtal med Previa AB. För bedömning av personalens hälsoläge, samt för behovet av arbetsmiljöinsatser, erbjuds de anställda regelbundna hälsoundersökningar.

Arbetsmiljöarbetet skall dels bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutade åtgärder.


arrowback.giftillbakadash.gifheadline_ledning.gif

AB Tändkulan ägs och leds av följande personer. Tillsammans har vi mer än 100års branscherfarenhet och jobbar aktivt i företaget och utgör företagets styrelse.

personal_14new.jpg

Leif Andersson

Direktnr:

0243-25 44 14

Mobil:

070-567 50 05

E-post:

förnamn.efternamn@abtk.se

personal_16new.jpg

Mats Karlsson

Direktnr:

0243-25 44 16

Mobil:

070-511 70 77

E-post:

förnamn.efternamn@abtk.se

personal_15new.jpg

Peter Sjödin

Direktnr:

0243-25 44 15

Mobil:

070-675 53 82

E-post:

förnamn.efternamn@abtk.se

 

 

 

 

 

 

 

 

arrowback.giftillbaka